Jelen szabályzat a WellComeLife.com információ-technológiai szaktanácsadás, világhálón elérhető, illetve letölthető szolgáltatások, tevékenységek személyes adatkezelésekre vonatkozik. Továbbá jelen szabályzat az irányadó minden olyan tevékenység során, amelyre a WellComeLife.com jelen szabályzat alkalmazását írja elő.

Az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza a WellComeLife.com weboldal adatkezelési elveit, adatkezelések körét, adatkezelés célját, időtartamát, jogalapját.

A wellcomelife.com honlap üzemeletetője Kürthy Dávid EV. Adatkezelői tevékenységére vonatkozóan a szabályzat teljes tartalmát önmagára nézve kötelezőnek tekinti. A tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a mindenkori hatályos jogszabályi feltételeknek és követelményeknek, különösen az alábbiaknak:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Adatkezelő adatai

WellComeLife – Kürthy Dávid EV

Székhely: 1041 Budapest, Bercsényi utca 9.
Adószám: 57760102-1-41
Nyilvántartási száma: 56414657

A WellComeLife.com minden egyes szolgáltatása, tevékenysége tekintetében Egyedi Adatkezelési Ismertetőt alkalmaz, amely szolgáltatásonként tartalmazza a személyes adatok kezelésének körét, célját, időtartalmát, adatok kezelésének jogalapját. Az Egyedi Adatkezelési Ismertető jelen Adatvédelmi szabályzattal együttesen értelmezendő.

Az Adatvédelmi Szabályzat és Egyedi Adatkezelési Ismertető a Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan részét képzi.

A WellComeLife.com fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatát és Egyedi Adatkezelési Ismertetőt bármikor egyoldalúan módosítsa, az érintettek időben történő tájékoztatása mellett.

Jelen szabályzatban és Egyedi Adatkezelési Ismertetőben használt kifejezéseket  a Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kell értelmezni.

2011. évi CXII. törvény 3. §. alapján az Adatvédelmi Szabályzat és Egyedi Adatkezelési Ismertető érintő kifejezések értelmezése:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Az adatkezelés elvei

A WellComeLife.com tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát és kiemelt fontosságúnak tekinti felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmét. SIBA Tech Kft. az érintettek által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát és védelmét garantálja.

A WellComeLife.com személyes adatokat kizárólag az Adatvédelmi Szabályzatban és Egyedi Adatkezelési Ismertetőben meghatározott célból, adatkezelési elvei betartásával, vállalt kötelezettségei teljesítése érdekében kezel.

A WellComeLife.com az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint, hogy az érintettet az Adatkezelési Szabályzat és Egyedi Adatkezelési Ismertetőben meghatározott ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés célja

A WellComeLife.com adatkezelésének célja a szolgáltatások nyújtása, termékek értékesítése.

A szolgáltatások nyújtása és termék értékesítés során a személyes adatok kezelésének célja:

 • ügyfelekkel történő kapcsolattartás
 • a szolgáltatások igénybevételénél az ügyfelek azonosítása, többi ügyféltől való megkülönböztetése
 • tevékenységei fejlesztéséhez szükséges különböző statisztikák készítése
 • szolgáltatás részét képző rendszerüzenet küldés
 • marketing célú, közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó reklám tartalmú megkeresés
 • szolgáltatás, illetve termék megrendelés esetén szerződés megkötése, teljesítése, kézbesítése, díjak számlázása, fizetéssel kapcsolatos  követelések érvényesítése
 • piackutatás, egyedi illetve akciós ajánlatok küldése, panaszkezelés
 • felhasználók által létrehozott tartalmak közzététele (hozzászólás, blog)
 • Egyedi Adatkezelési Ismertetőben megfogalmazott célok

Adatkezelés jogalapja

A WellComeLife.com a személyes adatok kezelését az érintett hozzájárulásával, valamint törvényi feltételek teljesülése érdekében végzi. Az érintett a hozzájárulást a szolgáltatás igénybevételével adja meg, amelyek az alábbiak:
honlap látogatása, termék megrendelése, ingyenes szolgáltatások igénybevétele, blog illetve egyéb hozzászólások kezdeményezése, hírlevél feliratkozás, egyéb honlapon igénybe vehető szolgáltatások.

A 16. évét be nem töltött kiskorú, vagy a cselekvőképtelen érintett nevében törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

A 16. életévét betöltött kiskorú törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nélkül önállóan adtat hozzájárulást.

Kezelt adatokkal kapcsolatos általános rendelkezések

A megadott személyes adatok pontosságáért és hitelességéért kizárólag az érintett tartozik felelősséggel.

A WellComeLife.com által nyújtott szolgáltatások és értékesítendő termékek kizárólag regisztráció után vehetőek igénybe.

A WellComeLife.com szolgáltatásai során a látogatói élmény fokozása érdekében cookie-kat helyezhet el. A weboldalak üzemeltetői cookie-kat elsősorban a visszatérő felhasználók azonosítására használják.

A WellComeLife.com szolgáltatásai és termékei fejlesztése érdekében és statisztikák készítése céljából rögzíti a látogatók konverziós eseményeit, technikai adatait.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamát az Egyedi Adatkezelési Ismertető tartalmazza.

Az adatkezelés megszűnhet az érintett törlési kezdeményezése által, a Felhasználási Feltételek megsértése esetén, valamint bírósági, hatósági adattörlési kezdeményezés esetén.

Az Egyedi Adatkezelési Ismertetőben nem szabályozott esetekben a WellComeLife.com az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a személyes adatokat eseti reklám tartalmú, akciós ajánlatokat tartalmazó, kizárólag üzletszerzési célú megkeresések céljából. A szolgáltatások igénybevételének megszüntetése, valamint bizonyos szolgáltatások és termékek megszűnése nem vonatkozik a reklám tartalmú, üzletszerzési célú megkeresések hozzájárulásának megszűnésére. SIBA Tech Kft. lehetőséget biztosít minden ilyen jellegű megkeresések esetében a hozzájárulás visszavonására.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett kérelmezheti a https://wellcomelife.com/kapcsolat/ oldalon található elérhetőségeken személyes adatainak módosítását, törlését, zárolását. Ezen elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. A WellComeLife.com az érintett kérelmére tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatok köréről. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, maximum 30 napon belül érintett részére írásban megküldi a kérelemre vonatkozó tájékoztatást.

A WellComeLife.com a törvény szerint szabályozott jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét biztosítja az érintettek számára, feltétele az érintett személyazonosságának, valamint az érintett adattal való kapcsolatának hiteles igazolása.

A személyes adatok kezelésének jogsérelme esetén az illetékes törvényszékhez, illetve a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat, jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

Egyedi Adatkezelési Ismertető

A  honlap látogatóinak adatai

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • Adatkezelés célja: komplex webanalitika alapján statisztikák készítése a marketing tevékenység eredményességének mérése, valamint termékek szolgáltatások fejlesztése érdekében.
 • A kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, oldalak látogatottsága, felhasználók technológiai háttere (operációs rendszer, böngésző).
  Google Analytics professzionális web-statisztikát készítő eszközt használja a honlap. Az adatok kezeléséről bővebb információt a www.google-analytics.com oldalon olvashat.

Hírlevél, Ingyenes tanulmányok igénylése

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1);(5) pontja szerint
 • Adatkezelés célja: felhasználóval kapcsolattartás, elektronikus úton (email) történő hírlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztató jellegű, aktuális információkat tartalmazó eseti reklám tartalmú, akciós ajánlatú megkeresések
 • A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email-cím, regisztráció időpontja, IP cím
 • Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Adatkezelés nyilvántartási száma:

Hozzászólás blog bejegyezésekhez

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • Adatkezelés célja: blog bejegyzésekhez történő hozzászólás feltételeinek megteremtése
 • A kezelt adatok köre: email cím, név, felhasználó honlapjának címe, dátum, IP cím, hozzászólás szövege
 • Nyilvánosságra hozatal: felhasználó hozzászólásával hozzájárul, nevének, hozzászólása szövegének és a hozzászólás időpontjának bárki számára hozzáférhetővé tételéhez, nyilvánosságra hozatalához
 • Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Adatkezelés nyilvántartási száma:

A https://seonavigator.hu/ honlap kapcsolat

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információ kérésre tájékoztatás küldés
 • A kezelt adatok köre: email cím, név, felhasználó honlapjának címe, dátum, IP cím, üzenet szövege, érdeklődő által megadott egyéb adatok.
 • Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Adatkezelés nyilvántartási száma:

Fizetett szolgáltatások, termékek megrendelése

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §. (1)-(4). bekezdése szerint
 • Adatkezelés célja: a szolgáltatások igénybevételénél, termékek megrendelésénél az ügyfelek azonosítása, többi ügyféltől való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés megkötése, teljesítése, kézbesítése, díjak számlázása, fizetéssel kapcsolatos  követelések érvényesítése, marketing célú, közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó reklám tartalmú megkeresés, piackutatás, egyedi illetve akciós ajánlatok küldése, panaszkezelés
 • A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cég neve és címe, számlázási cím, adószám, kapcsolattartó telefonszáma, e-mail cím, honlap címe, adatszolgáltatás időpontja, IP cím.
 • Adatkezelés nyilvántartási száma:

Külső szolgáltatók tevékenysége

Levél küldést biztosító külső szolgáltató

A levélküldést külső szolgáltató végzi. A rendelkezésükre bocsátott személyes adatok: név, email cím, amelyet saját adatvédelmi irányelveik alapján kezelnek.

Fizetést biztosító külső szolgáltatók

A fizetett szolgáltatások és termékek ellenértékének kifizetésének lebonyolításához külső szolgáltató igénybevétele szükséges. A rendelkezésükre bocsátott személyes adatok: név, cím, e-mail cím, adószám, amelyet saját adatvédelmi irányelveik alapján kezelnek.

Webtárhely szolgáltató

Honlap technikai üzemeltetése érdekében igénybe vett szolgáltatás.